กกต.ลำปาง ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ลำปาง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเลือกตั้ง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 595 ครั้ง

นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 กำหนดการดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบ เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด

จึงเชิญชวนประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้สนใจ แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ปิดประกาศไว้ และแบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง (https://www.ect go.th/lampang) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นจัดทำความคิดเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานคณะกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 5200 โทรศัพท์/ โทรสาร หมายเลข 0 5482 0090-92 e-mail : lampang@ect.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ