คณะทำงานกลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการใน 9 โครงการ พร้อมเห็นชอบการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ 84 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 233 ครั้ง

 นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 คณะทำงานได้พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

1. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 944,926 บาท

2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกรอบวงเงินศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 28,340 บาท

3. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล จำนวน 84 ราย รวมเป็นเงิน 6,020,000 บท

 ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ