จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ครั้งที่ 1/2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 147 ครั้ง

จังหวัดแพร่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ครั้งที่ 1/2563 เพื่อหารือการให้ทุนอุปการะเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (19 ก.พ.63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และหารือการให้ทุนอุปการะเด็กในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี 2563
โดยในปี 2562 จังหวัดแพร่ ได้มอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยจ่ายค่าอุปการะเด็กรวม 110 ทุนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 165,000 บาท สนับสนุนงบเพื่องานพัฒนาเด็ก ซึ่งมีโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 มอบทุนอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 100 คน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท และสนับสนุนเงินโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเคลื่อนที่ จำนวน 55,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 320,000 บาท
จังหวัดแพร่ มีแนวทางที่จะเพิ่มทุนอุปการะเด็ก ปี 2563 ให้เพิ่มจากปีที่ผ่านมา จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ คือ การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนฯ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 506-1-08584-1 และสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่ หรือร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่ 2 เมษายน 2563 
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี แต่การดำเนินการดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนดำเนินงานจึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธานำมาช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อมา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2536  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ