แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เร่งพัฒนาทักษะ ให้ความคุ้มครอง และสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่พี่น้องแรงงานในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 280 ครั้ง

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เผยเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน และสร้างหลักประกันทางสังคม พร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผู้ใช้แรงงาน และบริการงานด้านแรงงานให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่ จังหวัดทั้ง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 และสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พร้อมจะสร้างการรับรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับบริการด้านแรงงานให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ในขณะที่อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของจังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ที่ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 325 บาทต่อวัน ซึ่งอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนี้มุ่งที่จะคุ้มครองแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ในปี 2563 ขณะที่แรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง จะเป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือมากขึ้น มีผลิตภาพแรงงานมากขึ้น นายจ้างจะมีการพิจารณาปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง มากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เนื่องจากประชาชนผู้ใช้แรงงานเปรียบเสมือนฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ในฐานะกระทรวงที่ดูแลประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ ต้องทำการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน และสร้างหลักประกันทางสังคม ตลอดจนพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เหมาะสม เพื่อให้ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามผู้มีปัญหาด้านแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ