พม.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อสอบข้อเท็จจริงและประเมินศักยภาพการขอกู้ยืมเงิน ตามขั้นตอน พร้อมติดตามทวงถามหนี้ ลูกหนี้ผิดนัดชำระนี้กองทุนฯ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 200 ครั้ง

นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า ในระหว่าง วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563  ได้มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ตระกูลไพร ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวคีรีพร มูลธิ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันความรุนแรงฯ ดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุและร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนของคณะทำงานโครงการฯ โดยมีการดำเนินการ ได้แก่ งานกองทุนผู้สูงอายุ ได้เข้าเยี่ยมบ้านผู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงและประเมินศักยภาพการขอกู้ยืมเงินนำไปประกอบอาชีพ พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 3 ราย ผู้ขอยื่นกู้มีความประสงค์นำเงินมาเป็นทุนเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพค้าขายซึ่งเป็นอาชีพเดิม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอยื่นกู้เงินกองทุนฯ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการขอยื่นกู้เงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุ ต่อไป

นอกจากนี้ได้มีการติดตามทวงถามหนี้ลูกหนี้ผิดนัดชำระนี้กองทุนฯ พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 3 ราย และพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 5 ราย และได้แจ้งลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้กองทุนฯ ให้ดำเนินการจ่ายชำระหนี้ทางระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ