หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยาบูรณาการลงพืันที่ตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรให้คำแนะนำและความช่วยเหลือป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 239 ครั้ง

 

นางศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์่จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการขับเคลือนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา จำนวน 13 หน่วย บูรณาการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลเกษตรกรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรด้านภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอปง อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ

โดยชี้แจงและสร้างการรับรู้ให้คำแนะนำปรึกษาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังภัยแล้งเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้เกษตรกรติดตามสภาวะอากาศและติดตามสถานการณ์น้ำจากโครงการชลประทานพะเยา ให้เกษตรกรสำรวจพื้นที่เกษตรของตนเองที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง แนะนำการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรัง วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดตลอดฤดูแล้งการให้น้ำช่วงเช้าและเย็นเพื่อลดการระเหยของน้ำเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะสมกับพืชรักษาความชุ่มชื้นของดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน โดยอาจใช้เศษวัชพืชใบไม้ในแปลงซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรได้อีกทางหนึ่ง

พร้อมทั้งได้แนะนำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเพื่อสร้างรายได้การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หญ้าเนเปียร์ หญ้ารูซี่ หญ้าแพงโกล่า การสนับสนุนแหล่งเงินทุนโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2563 โดย ธกส. และโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้แนะนำโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน โดยการขุดสระน้ำในไร่นาขนาด 1260 ลูกบาศก์เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงดินในพื้นที่โดยใช้กรดโดโลไมท์ โครงการส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่หน้าดิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : สปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ