สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 357 ครั้ง

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนโครงการเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล

                วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการบังคับใช้กฎหมาย และการจัดการเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี พ.ศ.2535 การดำเนินการตามนโยบายจังหวัดเชียงราย ด้วยการทำเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย  น่ายล และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายประสงค์ เมืองมูล นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 111 คน
       จัดโดยสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่และนำไปถ่ายทอดให้บุคลากรในองค์กร ทางด้านการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2560 การจัดการเรื่องร้องเรียน และตามแนวนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ในการขับเคลื่อนโครงการ เชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ