โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 240 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย มีโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนที่อำเภอเวียงแก่น กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนได้รับความรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือ DNA สำรวจ และคัดกรอง

          กระทรวงยุติธรรม นำโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนที่อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นำบริการรัฐสู่ประชาชน ให้หน่วยงานต่างๆ ไปบริการให้ความรู้ ความเข้าใจ อำนวยความเป็นธรรม ด้วยการพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฏร คืนสิทธิ สร้างโอกาส ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหากลุ่มไร้สัญชาติ มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแนวตะเข็บชายแดน และขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฏร โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม หรือ DNA มีการดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม สำรวจ และคัดกรอง มีผู้ประสงค์ขอตรวจสารพันธุกรรมทั้งสิ้น 599 คน เป็นบุคคลตกหล่น 351 คน บุคคลอ้างอิง 248 คนในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดเชียงราย โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งผลการตรวจ DNA จะใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลที่มีความแม่นยำ และนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการรับรองสถานะทางทะเบียนตามกฎหมายร่วมกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
                นอกจากนี้จังหวัดเชียงราย มีโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ด้วยการตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฏร เชียงราย DNA และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่หรือหมอยุติธรรมพบประชาชน โดยมีนายภาสกร  บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงราย  ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนพร้อมด้วยภาคเอกชน ด้านสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อสำรวจบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฏร และดำเนินการจัดเก็บ DNA เพื่อนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการ ด้วยดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม หรือ DNA ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้เข้ารับการจัดเก็บ DNA ทั้งสิ้นจำนวน 404 คน เป็นบุคคลตกหล่น 237 คน และบุคคลอ้างอิง 167 คน รวมจำนวน 151 ครอบครัว เป็นประชาชนจากพื้นที่ 12 อำเภอ ใช้เวลาดำเนินการทั้ง 2 วัน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562  จุดแรก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย มีประชาชนจำนวน 258 คน รวม 102 ครอบครัวมาจาก 10 อำเภอคือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอพญาเม็งราย อำเภอพาน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอขุนตาล และอำเภอเทิง  และเมื่อวัน10 กันยายน 2562 จุดที่ 2 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีประชาชนจำนวน 146 คนรวมจำนวน 49 ครอบครัว มาจาก 2 อำเภอ คือ อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ