จังหวัดลำปาง แจ้งหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 14)

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 133 ครั้ง

จังหวัดลำปาง แจ้งหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 14) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 14 ) ดังนี้ ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 14,678.43 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,012.95 บาท 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,167.30 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,166.71 บาท 5.ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,377.51 บาท

ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วน ต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 14 ดังนี้ 1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 321.57 บาท 2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 3.ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,832.70 บาท 4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 833.29 บาท และ 5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ