พช.ลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 339 ครั้ง

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ร่วมกับทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) จังหวัดลำปาง เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนเหนือ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ (IPA) เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนเหนือประกอบด้วย 4 อำเภอ คือ อำเภอวังเหนือ อำเภองาว อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองปาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายเห็นผลเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ “กองทุนชุมชน พัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต” เป็นการประสานความร่วมมือและผนึกกำลัง 4 อำเภอ 4 เครือข่ายกองทุน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือกับแกนนำหมู่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความมั่นคงระดับครัวเรือน สร้างความมั่งคั่งระดับชุมชน และสร้างความยั่งยืนระดับเครือข่าย สู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนสามารถบริหารจัดการหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบต่อไป

นอกจากนี้ คณะฯ ได้ติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว ของกฤษณพงศ์ฟาร์ม วัยรุ่นไทย หัวใจพอเพียง ที่พลิกพื้นผืนดิน 4 ไร่ มาทำในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล โดยการขุดบ่อเลี้ยงปลา กักเก็บน้ำ ต่อยอดไปสู่การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ที่ทนโรค เลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย เกิดเป็นสวนเกษตรอินทรีย์โดยแท้จริง อีกทั้งมีโฮมสเตย์ให้พักผ่อนและชื่นชมไปกับบรรยากาศทางธรรมชาติที่สวยงาม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ