จังหวัดเชียงใหม่ เร่งเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 282 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต

            ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กวดขันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 มุ่งเน้นกวดขันการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี, การจำหน่ายบนถนนสายรอง อาทิ สายต้นยาง รอบคูเมือง, การจำหน่ายในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ราชการ โป๊ะ แพ รวมถึงขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามจำหน่ายเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และการจัดพื้นที่ควบคุมในกรณีที่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล้นออกมาบนถนน ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ให้รณรงค์สร้างจิตสำนึกในทุกช่วงวัย ต้องดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่เฉพาะช่วงเทศกาล และกำชับรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

            ทั้งนี้ ได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอจัดเขต Zoning เล่นน้ำอย่างปลอดภัย และปลอดแอลกอฮอล์ เน้นย้ำการดำเนินการของท้องถิ่น ให้บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ชุมชน สกัดกั้นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ชุมชนเป็นหลัก เน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวาระจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการสวมหมวกนิรภัย 100 % กำชับการตั้งด่านชุมชน ด่านโรงงาน ด่านโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก โดยกำหนดตัวชี้วัด จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ