กรมการจัดหางาน แจ้งให้นายจ้างไปยืนคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 329 ครั้ง

จัดหางานจังหวัดเชียงราย ขอให้นายจ้างสถานประกอบการ ไปยื่นคำขออนุญาตทำงานของแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563นี้
                นายวินัย  ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการของการทำงานคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563 โดยดำเนินการให้แรงงานต่างด้าว จาก 3 สัญชาติ ได้แก่ สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานจะหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563- วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ด้วยวิธีแรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย  ขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ จะต้องไปยื่นคำขอผ่านระบบ Online หรือ ระบบ e –Service โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://e –workpermit.doe.go.th  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 นี้ ก่อนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวจะหมดอายุ นอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้อำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง สถานประกอบการ กำหนดให้บริการ คำแนะนำการยื่นคำขอทาง Online ในช่วงวันหยุด คือ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น. จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการ ที่ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอทาง Online ได้ด้วยตนเอง ไปรับบริการ คำแนะนำได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์ 053-152051 - 4  ต่อ 411 ,412,415..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ