รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่) หอหัตถศิลป์เซ็นเตอร์@น่าน Nan Municipality Information Tourism Center. Center@Nan

  • ข่าวจาก : สปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 280 ครั้ง

    เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่อาคารหอหัตถศิลป์ ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ในพิธีเปิดหัตถศิลป์เซ็นเตอร์@น่าน ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ พื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยจังหวัดน่าน และเทศบาลเมืองน่าน มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พัฒนาเมืองน่าน และมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด น่านนคร แห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิตโดยมีการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย จากทุกภาคส่วน และทุกฝ่ายในเมืองน่าน โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชน และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ส่งผลในเชิงประจักษ์ทำให้ จังหวัดน่านและเทศบาลเมืองน่านได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล อาทิ รางวัลเกียรติยศสูงสุดด้านการท่องเที่ยว Hall of Fame จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมืองที่ได้รับประกาศเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลก เมืองสิ่งแวดล้อมที่ดีระดับอาเซียน เมืองท่องเที่ยวสะอาดมาตรฐานอาเซียน เมืองที่มีการจัดผังเมืองอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เมืองที่มีสังคมคุณภาพ ประชาชนมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ เมืองที่ได้รับรางวัลนครแห่งศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติ

         สำหรับ จังหวัดน่าน และเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้ความสำคัญกับ แนวทางการพัฒนาเมือง อาศัยการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะนโยบาย เทศบาลเมืองน่าน ห้องรับแขก ของจังหวัดน่านให้ความสำคัญกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและความเป็นอัตลักษณ์น่าน เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม สู่การอนุรักษ์และพัฒนาเมือง ด้วยองค์ประกอบของการเป็นเมืองน่าอยู่ 6 มิติ ได้แก่ เมืองที่มีความสะอาดสวยงาม เมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีความปลอดภัย เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดี เมืองแห่งสังคมคุณภาพธรรมาภิบาล และเมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจการดำเนินการ ให้มีศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า หัตถศิลป์เซ็นเตอร์@น่าน แห่งนี้ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายสินค้า และบริการอันโดดเด่นของจังหวัดน่าน โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ของชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของเทศบาลเมืองน่าน ภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดงดนตรีโฟล์คซอง การแสดงจากกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน ชุดการแสดง ฟ้อนล่องน่านการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงแบบเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านจากนักแสดงแบบกิตติมศักดิ์โดยชมรมแม่ญิงน่านนุ่งซิ่น

       จากนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี พร้อมคณะเยี่ยมชมนิทรรศการ และพบปะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการจากชุมชนต่างๆทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานการณ์สังคมสิ่งแวดล้อม ความหวาดกลัวในโรคระบาดมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงจำนวนมาก รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีนโยบายไทยเที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ได้ร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ 6 มิติ เพื่อเมืองน่านน่าอยู่ จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย กินรีทองคำ จำนวน 4 ครั้ง การได้รับรางวัลครั้งที่ 10 ครั้งที่ 11 และครั้งที่ 12 ต่อเนื่องกันถึง 3 ครั้ง จนได้ขึ้นเป็น  Hall of frame.อีกหนึ่งรางวัลภายใต้บริบท น่าน นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิตและรางวัลที่สำคัญของชาวน่าน คือ รางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาด มาตรฐานอาเซียนในปี พ.ศ.2561 ภายใต้บริบท เทศบาลเมืองน่าน คือห้องรับแขกของจังหวัดน่าน เพื่อสร้างความร่วมมือของภาคประชาชนในการจัดการเมืองให้สะอาด สวยงาม ประชาชนมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีความประทับใจ เกิดการเที่ยวซ้ำและบอกต่อผ่านระบบโซเชียลมีเดียต่างๆ ทำให้สถิตินักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 200,000 คน ในปี 2552 จนขึ้นถึง 1 ล้านคน ในปี 2562 ซึ่งใน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่านแห่งนี้ ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองน่าน ในระหว่างที่ อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่เทศบาลเมืองน่านดำเนินการขอใช้อาคารหลังดังกล่าว เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องภายใต้สโลแกน เมืองเก่าขายได้ ไม่อนุรักษ์ไส้แห้งการเปิดศูนย์หัตถศิลป์ เซ็นเตอร์@น่าน ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดน่านภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน และพี่น้องสื่อมวลชนจากสื่อแขนงต่างๆ คอยร่วมแรงร่วมใจด้วยดี ช่วยขับเคลื่อนให้เมืองน่านเป็นนครแห่งความสุข ดังอัญมณีในอารยธรรมล้านนาตะวันออกสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : สปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ