ชาวบ้านชุมชนสาลี่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมใจพัฒนาสร้างจุดกักเก็บน้ำประปาภูเขา แก้ปัญหาภัยแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 238 ครั้ง

     ที่ชุมชนบ้านสาลี่ นายสุรศักดิ์ นามบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสาลี่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้นำชาวบ้านพัฒนาสร้างจุดกักเก็บน้ำและขยายทางน้ำประปาภูเขา เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูร้อนปัญหาที่ตามมาคือภาวะภัยแล้ง การขาดน้ำอุปโภค บริโภค ชาวบ้านได้ตระหนังถึงปัญหาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

     การพัฒนาและฟื้นฟูจุดกักเก็บน้ำและขยายทางน้ำประปาภูเขาชุมชนบ้านสาลี่ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง รักษาสภาพป่าต้นน้ำและแม่น้ำลำคลอง ที่ผ่านมาช่วงฤดูฝนเกิดน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลาย วัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล ช่วงฤดูแล้งลำน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้ พื้นที่ตำบลน้ำมวบ
มีทั้งหมด
7 หมู่บ้าน เนื้อที่ 478 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากร 3,232 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่ป่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งประจำทุกปี จากการพัฒนาและฟื้นฟูจุดกักเก็บน้ำฯ ชุมชนบ้านสาลี่ ดังกล่าว เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ แก้ไขปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำกักเซาะตลิ่ง รักษาป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่รู้รัก สมัคคี ร่วมกันพัฒนาชุมชน หมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ