ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 469 ครั้ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ

            ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทสายการบิน ผู้ประกอบการ บริษัทผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานของตนเองอย่างพร้อมเพรียง สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังและค้นหา ผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส COVID - 19 และพนักงานท่าอากาศยาน เป็น 1 ใน 7 กลุ่มเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยว การดูแลความสะอาดพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะพื้นที่ผิวสัมผัสต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยว ผู้ใช้บริการ และประชาชนสัมผัส จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่

            ทั้งนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง หน้ากากอนามัย ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 ระบุว่า ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ โดยบุคคลทั่วไปสามารถนำหน้ากากอนามัยติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจำนวนไม่เกินคนละ 30 ชิ้น เว้นแต่กรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ ให้นำติดตัวได้ไม่เกินจำนวน 50 ชิ้น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ