คณะผู้ตรวจราชการหลายกระทรวง ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของรัฐ

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 194 ครั้ง

นางสาวอรนุช  ศรีนนท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 พร้อมคณะผู้ตรวจราชการ และผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการในนโยบายของรัฐบาล ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน หรือข้อร้องเรียนของประชาชน และการตรวจติดตาม หรือผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ได้รับหมาย โดยในครั้งนี้มีประเด็นหลักที่ทางคณะผู้ตรวจฯ ได้ร่วมกันทำการตรวจติดตามผลความก้าวหน้า ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด อำเภอเกาะคา งบประมาณรวม 115 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ งบประมาณรวม 24 ล้านบาท โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสังกัดหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง เพื่อนำเสนอรายละเอียดในภาพรวมทั้งผลความคืบหน้าในการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น

โดยภายใต้ประเด็นแผนการตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการทั้ง 2 โครงการครั้งนี้ ทางคณะผู้ตรวจราชการได้ร่วมกัน เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูการดำเนินงานก่อสร้างในสถานที่จริง พร้อมรับฟังรายงานปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่าโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด อำเภอเกาะคา เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานแบ่งเป็นงวดงานมาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2556 ได้รับงบประมาณ 20 ล้านบาทเศษ และปี 2557 ได้รับงบประมาณ 50 ล้านบาทเศษ และเป็นงบผูกพันอีกกว่า 44 ล้านบาทเศษ แต่ครั้งหลังสุดได้ถูกปรับลดงบประมาณการก่อสร้างเหลือเป็นงบผูกพันเพียง 37 ล้านบาทเศษ โดยการดำเนินงานโครงการทั้งหมด ทางหน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ ศูนย์สร้างทางลำปาง กับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง จะต้องดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย อาคารอัฒจันทร์ประธาน 1 หลัง, สนามฟุตบอล ลู่ลานกรีฑา และงานสาธารณูปโภค ซึ่งในการก่อสร้างได้มอบหมายให้หน่วยงานศูนย์สร้างทางลำปาง รับผิดชอบงานก่อสร้างเฉพาะตัวอัฒจันทร์ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วหลายส่วน มากกว่าร้อยละ 95 ปัจจุบันเหลือเพียงงานเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา แต่ขณะนี้ติดปัญหาอุปสรรคไม่มีผู้สนใจรับจ้างงาน ซึ่งทางศูนย์สร้างทางลำปางจะได้เร่งหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างงานมาดำเนินงานต่อไปโดยเร็ว โดยคาดว่าอาคารอัฒจันทร์จะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในอีก 6 เดือนข้างหน้า และภายหลังจากที่อาคารอัฒจันทร์แล้วเสร็จ ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ก็จะได้มีการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ ทั้งสนามฟุตบอล ลู่ลานกรีฑา และงานสาธารณูปโภค ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการลงนามทำสัญญาการก่อสร้าง และหากไม่มีปัญหาอุปสรรคใดเพิ่มเติม ก็คาดว่าการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด อำเภอเกาะคา จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในปี 2563 นี้

สำหรับในส่วนโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ งบประมาณรวม 24 ล้านบาท พบว่างานโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่เมื่อปี 2557 แต่ติดปัญหาอุปสรรคในเรื่องการถ่ายโอนสิ่งปลูกสร้างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตท้องที่ คือ เทศบาลตำบลแม่ทะ โดยปัจจุบันสนามกีฬาอำเภอแม่ทะ ได้ถูกทิ้งร้างทำให้ตัวอาคารอัฒจันทร์ โรงยิมเนเซียม ระบบสาธารณูปโภค ลู่ลานกรีฑา และลานกีฬาต่างๆ อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งในส่วนนี้ทางคณะผู้ตรวจราชการ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลแม่ทะ มีข้อแม้ในการรับถ่ายโอนโดยขอให้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสียก่อน และต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเข้ามาดำเนินการให้ความรู้ในเรื่องการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา ซึ่งรายละเอียดส่วนลึกทางหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย จะได้มีการปรึกษาหาข้อยุติร่วมกันอีกครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ