จังหวัดลําปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 365 ครั้ง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดลําปาง 

นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง  กล่าวว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ ได้กําหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2558 เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จังหวัดลําปาง โดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําปาง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 จังหวัดลําปาง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนบูรณาการ ร่วมกันบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวน 102 แห่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ