เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 10 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 225 ครั้ง

          เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้แกนนำส่งเสริมสุขภาพและแกนนำสตรีมีความรู้ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก ลดอัตราการเกิดโรค การป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

          นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ กล่าวว่า จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์เมื่อได้ ป่วยเข้าสู่ในระยะลุกลามแล้ว ทำให้การรักษาจึงเป็นไปได้ยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม และครอบครัวตามมา

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จึงได้จัดโครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้นในวันนี้(10 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกลางวัน เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคมะเร็งเต้านม รวมถึงตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะทำให้อัตราการเกิดโรค อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งลดลงด้วย

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวพยาธิสภาพและสถานการณ์ของโรคมะเร็งเต้านม, การสังเกตอาการและเฝ้าระวัง, ฝึกปฎิบัติการตรวจเต้านมกับหุ่นจำลอง โดยมีกลุ่มแกนนำส่งเสริมสุขภาพและแกนนำสตรี จากชุมชนต่างๆ ทั้ง 18 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมรับการอบรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ