จังหวัดลำปาง มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 213 ครั้ง

วันนี้ (25 ธ.ค.62) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  มอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562  ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

                กรมการปกครองได้จัดทำโครงการบ้านสวย เมืองสุข น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน จังหวัด อำเภอ อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562

                โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบโล่รางวัลให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดประจำปี 2562 ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านสามขา หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านผดุงราษฎร์รังสรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ บ้านเมาะหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ