สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 353 ครั้ง

นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี 2563 เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท โล่รางวัลพานแว่นฟ้าพร้อมเกียรติบัตร

          ขอบเขตเนื้อหาวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม สนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร 02-244-2515-6 หรือ 02-244-2522 หรือ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan  และ Facebook Fanpage  “รางวัลพานแว่นฟ้า” ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ