อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เพิ่มมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยว หากพบมีไข้สูงจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปในอุทยานฯโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 359 ครั้ง

นายบัญชา รามศิริ นักวิชาการปาไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 หรือ COVID 19) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยมีรายละเอียดว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

อุทยานแห่ชาติห้วยน้ำดังมีแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลาและจำกัดการท่องเที่ยวของประชาชน เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดขยายในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงได้ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ดังนี้

1. ให้มีการตรวจวัดไข้ คัดกรองประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ณ จุดคัดกรองของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ทุกคนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หากพบมีไข้สูงจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปโดยเด็ดขาด

2. ให้มีการล้างมือด้วยเจลล้างมือ ณ จุดคัดกรองของอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ก่อนเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว

3. ทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย ก่อนจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

4. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังโดยเคร่งครัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามความมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ