จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 360 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน

วันนี้ ( 25 ธันวาคม 2562 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิด กิจกรรม“ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพบสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จและการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 70 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ