เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 195 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต COVID – 19 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ กำหนดมาตรการในการป้องกัน

            นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วัน รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการทำงานร่วมกับ ท้องที่ และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์ของไวรัส COVID - 19 ให้เกิดการประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝ่าวิกฤต โควิด-19 ขึ้น โดยได้กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด-19  ประกอบด้วย มาตรการด้านประชาสัมพันธ์  รณรงค์ให้ความรู้ประชาชน ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง ดูแลตนเอง และให้ความร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ  ด้านมาตรการการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ราชการ สถานประกอบการขนาดใหญ่ โดยมีการจัดชุดปฏิบัติ ทั้งสิ้น 4 ชุดดำเนินการ ล้างทำความสะอาดถนน  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อในสถานที่บริการที่มีประชาชนมาใช้บริการจำวนวนมาก ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่, มาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด  โดยจัดทีมเฉพาะกิจดำเนินงาน กรณีพบผู้ป่วย การดูแลสัมผัสผู้ป่วย / บุคคลใกล้ชิด  จัดมีการซักซ้อมทำความเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนเดียวกัน หากต้องเผชิญเหตุ, มาตรการควบคุมป้องกันกลุ่มเสี่ยง  มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  ซึ่งมีมาตรการในการดำเนินงานที่ต่างกัน จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง และผู้ถูกกักกันที่บ้าน, มาตรการการช่วยเหลือประชาชนทำหน้ากากอนามัย  โดยจัดตั้งกลุ่มจิตอาสา ดำเนินการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าทุกหมู่บ้าน สนับสนุนวิทยากร และ อุปกรณ์สำหรับดำเนินการ เพื่อแจกจ่ายประชาชน ให้ครบทุกหลังคาเรือน และป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยงดเว้นจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีประชาชนรวมตัวกันเกิน 50 คน  สั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน ในการควบคุม ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง งดรับคณะศึกษาดูงานทุกคณะ รวมถึงปฏิบัติตามประกาศต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือ ทุกหน่วยงาน และสถานประกอบการทุกที่ วัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลแอลลกอฮอร์ล้างมือ ก่อนเข้าใช้บริการด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ