จังหวัดเชียงราย นำเสนอผลงานการประกวดผลงานทูบีนัมเบอร์วันระดับภาค

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 232 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย นำผลงานเสนอและผ่านการพิจารณาการประกวดผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบ และในระดับดีเด่น  16 จังหวัด
        ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แรงงานจังหวัดเชียงราย และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประกวดจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ โดยพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประกวดรวม ทั้งขยายการดำเนินงานให้ครอบคลุม ทั้งในระดับนโยบาย การบริหารจัดการ ทั้งในสถานศึกษา ในชุมชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และการประกวดผลงานในกลุ่มเสี่ยง คือกลุ่มเยาวชนในสถานพินิจฯโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ สร้างวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การดำเนินงาน ใช้เกณฑ์การพิจารณาด้านการบูรณาการทั้ง งานด้านการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน และการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” สร้างความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวคิด “โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน” และแนวทางยุทธศาสตร์โครงการ คือการสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน ป.ป.ส. สำหรับการประกวดระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563 มีจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ทั้งในระดับต้นแบบ และในระดับดีเด่น  16 จังหวัด  ซึ่งผลการประกวด จังหวัดเชียงราย ผ่านตัดสินการนำเสนอระดับภาค จำนวน 5 ชมรม เข้าประกวดในระดับประเทศ ประกอบด้วย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย  ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียงของ .ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ชมรม TO BE   NUMBER ONE ชุมชนศรีดอนชัย และ ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ