น่านอดีต สว.น่าน เสนอรัฐบาล บริการตรวจเชื้อไวรัส โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิชาวไทย เป็นการกลั่นกรองแยกอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 195 ครั้ง

วันนี้  24 มี.ค. 63  ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน  นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน และประธานมูลนิธิสันติภาพ  เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทาง นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เรื่อง ขอให้รัฐบาลดำเนินการให้ประชาชนได้รับสิทธิการตรวจโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

โดย นายสันติภาพ  อินทรพัฒน์   อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดน่าน  กล่าวว่า หลังมีโรคระบาด (COVID – 19) ขยายไปทั่วประเทศนั้น  ได้รับร้องเรียนจากประชาชนหลายราย  ทั้งที่มีความกังวลกับโรคระบาด และต้องการให้การบริการสาธารณสุขของรัฐ มีการตรวจเชื้อไวรัส โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อการมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาของประเทศ ที่เป็นประชาชนคนหนึ่ง และเคยดำรงตำแหน่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ   ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2543 – 2549  มีความตระหนักที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน  จึงอยากจะเติมเต็มในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในการเข้าถึง การตรวจอันเป็นการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตราย  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ  เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคแรก “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐ” และวรรคสุดท้าย “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” อันเป็นสิทธิ  และเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ในหมวดที่ 3 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560  เพื่อให้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกล่าว มีผลสู่ภาคปฏิบัติ จะเป็นประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้การที่รัฐบาลมีมาตรการ หากตรวจพบว่ามีผู้ป่วยด้วยโรค  COVID –19  รัฐจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือการที่ให้บุคคลใดจะเข้ารับการตรวจ  เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของเชื้อไวรัส โดยความเห็นชอบของแพทย์ผู้ตรวจก็มิต้องเสียค่าใช้จ่าย    แต่หากรัฐบาลจะดำเนินการให้ผู้คนในประเทศนี้เข้ารับการตรวจเพื่อป้องกัน และขจัดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ    จะยิ่งช่วยทำให้มาตรการในการแก้ปัญหากระชับขึ้น    สามารถทำให้แยกแยะคนที่ติดเชื้อ ออกจากประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้รับเชื้อ  เป็นการกลั่นกรองแยกอย่างมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หลังรับหนังสือ ได้กล่าวว่าจะเร่งส่งต่อหนังสือทั้ง 2 ฉบับไปนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามประสงค์ผู้มายื่น  พร้อมทั้งขอให้ประชาชนชาวน่านร่วมกันก้าวข้ามวิกฤตนี้  โดยการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโรค  ตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด  เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนในครอบครัว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ