อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และอุทยานอื่นๆ ปิดให้การท่องเที่ยว จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 313 ครั้ง

     อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง ได้มีการเผยแพร่ประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อ COVID-19

      โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด และสถานการณ์การติดเชื้อของประชากรที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมาตรการควบคุมการระบาดและป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานและวนอุทยาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

     ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงมีการพิจารณาแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 4 และข้อ 5 รวมทั้งมาตรา 32 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 จึงประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ