จังหวัดแพร่เร่งหารือภาคเอกชนเตรียมสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย (Home Quarantine)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 220 ครั้ง

นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีนโยบายเตรียมสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย เพื่อรองรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จากผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงหรือจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยเป็นเวลา 14 วัน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกรณีตรวจสอบบ้านพักของผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านมาตรฐานของสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย จึงต้องมีสถานที่ที่จังหวัดเตรียมรองรับไว้ให้เพียงพอต่อจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว แม้ว่าขณะนี้ทางราชการได้เตรียมความพร้อม สถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยในระดับจังหวัดและระดับอำเภอไว้ครบทั้ง 8 อำเภอแล้วก็ตาม

นายโชคดี  อมรวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ขานรับนโยบายจังหวัดแพร่จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนหารือแนวทางการจัดหาสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยโดยในเบื้องต้นภาคเอกชนโดยกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมยินดีที่จะใช้โรงแรมของตนเองเป็นสถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัย โดยขอให้จังหวัดแพร่ดำเนินการทำ MOU ร่วมระหว่างจังหวัดแพร่กับผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเป็นทางการต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้จังหวัดแพร่ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจสถานที่ในพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่งครบ ทุก 8 อำเภอแล้ว เพื่อรองรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ประเมินสถานที่ว่าสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้หรือไม่ โดยให้ดำเนินการและคำนึงถึงความปลอดภัยความสะดวก อาทิด้านไฟฟ้าส่องสว่าง ด้านสุขอนามัย เนื่องจากประชาชนต้องอยู่อาศัยเป็นเวลา 14 วันและสร้างความเข้าใจต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวให้เข้าใจ และถือปฏิบัติตัวตามมาตรฐานควบคุมการแพร่ระบาดของโรค อย่างเคร่งครัดและมีความเข้าใจเต็มใจถึงกระบวนการทำงานของภาครัฐที่จะช่วยกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สถานที่กักกันในสถานที่ควบคุมเป็นที่พักอาศัยในระดับอำเภอสามารถปรับเป็นโรงพยาบาลสนามได้หากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดแพร่เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขคือ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยให้ประชาชนงดการเดินทางออกนอกบ้าน และหากมีความจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อจับสิ่งของนอกบ้าน งดงานเลี้ยงสังสรรค์งดการพบปะพูดคุยกับ กลุ่มผู้คนที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ งดรับประทานอาหารนอกบ้าน เป็นต้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ