จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินงานเชิงรุก ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในระดับตำบล และหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 88 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563 ซึ่งมีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้อำนวยการฯ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังนี้

นายวฤทธิ์ชาติ ปาณชู ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง) และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฯ กอ.รมน.จว.มส. (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ผู้นำชุมชนกำชับราษฎรทุกหลังคาเรือนจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องตามแผนที่จังหวัดกำหนด และให้เป็นไปตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้

ขณะที่ พ.อ.มงคล ปาคำนาม รอง ผอ.กอ.รมน.จว.มส. (ฝ่ายทหาร) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน พื้นที่ตำบลห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันไฟป่าควบคุมการเผาในที่โล่งทุกชนิดทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร เพื่อลดสาเหตุการเกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ

ด้าน นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชป.หมู่บ้าน​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสอบถามสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับมอบสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน

นอกจากนี้ ชุดปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ออกลาดตระเวนหาไฟป่า และการลักลอบเผาป่าท้องที่ ต.ปางหมู ต.ผาบ่อง อ.เมือง อ.แม่ฮ่องสอนได้แก่ บ้านหัวน้ำแม่สะกึด / บ้านนากระจง /บ้านห้วยเดื่อ/บ้านท่าโป่งแดง / บ้านห้วยเสือเฒ่า / บ้านทุ่งกองมู / และบ้านชานเมือง ผลการปฏิบัติไม่พบไฟป่า และผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด

ส่วน ชุดปฏิบัติการ ฯ (ชป.หมู่บ้าน) บ้านน้ำกัด หมู่ที่ 2 ต. ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ออกลาดตระเวนหาไฟป่าตรวจพบไฟป่าจำนวน 1 จุด ถนนหมายเลข 1095 ปาย จึงเข้าไปช่วยกันดับไฟ สามารถควบคุมไฟป่าได้สำเร็จใช้เวลาดับไฟป่าประมาณ 25 นาที ประเมินความเสียหายประมาณ 5 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ชุดปฏิบัติการ ฯ (ชป.หมู่บ้าน) บ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4  ต. ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบไฟป่าจำนวน 1 จุด ถนนหมายเลข 108 บ้านห้วยคา หย่อมบ้านแม่สะกึดจึงเข้าไปช่วยกันดับไฟ สามารถควบคุมไฟป่าได้สำเร็จใช้เวลาดับไฟป่าประมาณ 1 ชั่วโมง ประเมินความเสียหายประมาณ 8 ไร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ระดับหมู่บ้าน พื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวรยามเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่หมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ