สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ในการป้อง

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 26 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 241 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในจังหวัดเชียงราย  พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019  (COVID-19) 

วันที่ 25 มีนาคม 2563  ที่ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีถวายหน้ากากอนามัย แด่พระรัตนมุนี  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (มหานิกาย)   และพระสิริวัฒโนดม  วิ.  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุติกนิกาย)  พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่  2019 (COVD-19)  โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยในการประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี ได้มอบนโยบาย พร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019  (COVID-19) พร้อมทั้งถวายหน้ากากอนามัย จำนวน 600 ชิ้น เพื่อใช้ในศาสนกิจ  ในการนี้ คณะสงฆ์ ได้มีแนวปฏิบัติคณะสงฆ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ออกเป็นประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย เช่นการให้พระสงฆ์งดเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค  งดการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก  เช่นกิจกรรมการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน งานประเพณีต่างๆ  รวมถึงประกาศฉบับอื่น โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มและมอบให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พระภิกษุสงฆ์ ในวัดต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง และอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา(COVD-19)  ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ  "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง"  เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยแจกจ่าย ให้ประชาชนรวมทั้งพระภิกษุสามเณร  โดยสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 144 แห่ง จำนวนประมาณ 15,000  คน ซึ่งขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วประมาณ 300,000 ชิ้น  โดยมีเป้าหมายจำนวน ประมาณ 1ล้านชิ้น 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ