อำเภอแม่สะเรียง ตรวจสถานบริการ ร้านอาหาร พิจารณาสั่งปิดกรณีเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-๑๙

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 227 ครั้ง

             วานนี้ (๒๖ มี.ค. ๒๕๖๓) เวลา ๒๑.๐๐ น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่สะเรียง สมาชิก อส.อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง สภ.แม่สะเรียง กองร้อยตชต.ที่๓๓๗ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดแม่ฮ่องสอนสาขาแม่สะเรียง เทศบาลตำบลแม่สะเรียง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง ร่วมกันออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง
               ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒ การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕(๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ พิจารณาสั่งปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด ๑๙ เป็นการชั่วคราว แต่อย่างน้อยให้สั่งปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ (๒) ผับ สถานบริการสถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดง หรือการละเล่นสาธารณะ สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ โดยผลการลงพื้นที่ พบว่าสถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ในพื้นที่ให้ความร่วมมือตามมาตรการเป็นอย่างดี โดยปิดให้บริการ แต่มีร้านขายอาหารที่ยังเปิดให้บริการ แต่ได้ขายในลักษณะให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ