กระทรวงสาธารณสุข พร้อมขับเคลื่อน 3 โครงการใหญ่หลังปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพแข็งแรง

  • ข่าวจาก : สวศ.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 379 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุข จับมือภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย เปิดตัว 3 โครงการใหญ่ “1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “ท้าไทย...ก้าวไกลโรคและ ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศ” Kick Off หลังปีใหม่ ตั้งเป้าคนไทย 1 ล้านครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลโรคอย่างยั่งยืน 

           เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนจาก กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            ดร.สาธิต กล่าวว่า นโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ การส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยออกกำลังกาย โดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศแข็งแรงซึ่งในปี 2563 ได้จัดทำ 3 โครงการใหญ่ คือ โครงการ 1 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” “โครงการท้าไทย...ก้าวไกลโรคและ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างยั่งยืนระดับประเทศเพราะถ้าหากประชาชนสุขภาพแข็งแรง ประเทศไทยจะเข็มแข็ง เพราะเป็นการช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล จึงต้องมีการณรงค์ทั้งปี เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศ ลุกขึ้นมาออกกำลังกายด้วยกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจให้ทุกจังหวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ในการลุกขึ้นมาท้าทายแข่งขันการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกาย โดยใช้เทคโนโลยีบันทึกข้อมูลทางสุขภาพให้กับผู้ที่แข่งขันหลังลงทะเบียนเข้าร่วม มีการตั้งกองทุนทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดการออกกำลังกายอย่างยั่งยืน โดยจะเชิญชวนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

          ซึ่งความคืบหน้าในการรณรงค์ออกกำลังกายในระยะที่ 1 (พฤษภาคม กันยายน 2562) ที่ผ่านมานั้น เป็นการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทั่วประเทศด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า และมีผู้ร่วมออกกำลังกาย 133,765 ครอบครัว 5,572 ชมรม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 622 แห่ง ขณะนี้ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  คือการขับเคลื่อนการออกกำลังกายโดยมีชุมชนเป็นฐานโดยผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,826 แห่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.05 ล้านคน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7,852 แห่ง และ ระยะที่ 3 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2565) จะเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการออกกำลังกายในชุมชน  สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการออกกำลังกายและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการออกกำลังกายที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพของคนไทยทุกๆคน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
แหล่งที่มา : สวศ.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ