จังหวัดลำปาง เน้นย้ำทุกภาคส่วนศึกษามาตรการเพื่อความปลอดภัยตามประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 6 โดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 355 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และ ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 จังหวัดลำปาง จึงขอเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนศึกษามาตรการเพื่อความปลอดภัยตามประกาศจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 และ ฉบับที่ 6 โดยละเอียดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฉบับที่ 3 มีคำสั่งให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 นายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจและผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาคเอกชน ประชาสังคม  และประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติ

ฉบับที่ 6 ให้ใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับกิจกรรมร่วมกันของคนหมู่มากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง โดยให้งดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกินกว่า 30 คนขึ้นไป (ยกเว้นงานรัฐพิธี) กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ กิจกรรมที่มีคนจากหลายจังหวัดเข้าร่วม กิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น คนสูงอายุ  สถานที่ที่มีความแออัด หรือมีประชาชนเข้าร่วมไม่เกิน 30 คน จะต้องมีมาตรการควบคุม ดังนี้ 1.คัดกรองแ ละมีเครื่องวัดอุณหภูมิ หากมีไข้ให้งดร่วมกิจกรรม 2.จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ 3.จัดหาจุดล้างมือ พร้อมสบู่ เจลล้างมือให้เพียงพอก่อนเข้างาน 4.กำหนดความถี่ในการทำความสะอาดอุปกรณ์ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ปุ่มกดลิฟท์ ทุก 1 ชั่วโมง 5.ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร 6.สื่อสารประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกัน ให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบ 7.หากสังเกตเห็นผู้ร่วมงานมีอาการไอ จามผิดปกติ ให้แยกออกทันที และ 8.ผู้ประกอบอาหารและเสริฟอาหารทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ควรแจกอาหารกล่อง จานส่วนบุคคล งดบุปเฟ่ต์
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร.
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : สปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ