จังหวัดเชียงราย จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 252 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยยอดเงินบริจาค จำนวน 127,025 บาท

          นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2563 มีพระไพศาลประชาทร วิ. หรือพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวังโส  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีผู้แทนจากสมาคมผู้ดูแลเด็กจังหวัดเชียงราย  และคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธี ซึ่งได้มีการดำเนินงานมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมา ในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"  สำหรับกิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมาได้นำเงินไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึง 6ปี ในชนบท ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยให้ทุนอุปการะ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนุ่งห่ม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก  และกองทุนฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัด โดยจังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ  เป็นประจำ ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  ปัจจุบัน มีเงินกองทุนฯ ด้วยยอดเงินรวม  3,332,080.24 บาท  ซึ่งในปี 2562 ได้มีการมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 อำเภอ จำนวน 35 ทุนๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท และจัดเงินสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจน ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  จังหวัดเชียงราย ครั้งละ 5,000 บาท จำนวน  5 ราย รวมทั้งสิ้น 75 ราย รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
       สำหรับในปี 2563 จังหวัดเชียงราย ได้มีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร ประชาชนทั่วไป และสมาคมผู้ดูแลเด็กจังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคสมทบกองทุนตามกำลังศรัทธา ด้วยยอดเงินบริจาครวม 127,025 บาท  ทั้งนี้ ยังได้รับเมตตาจากพระไพศาลประชาทร วิ. (พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง บริจาคสมทบกองทุนฯ เป็นเงิน จำนวน 3,000 บาท ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ