พม. พร้อมดูแลคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงติดเชื้อCOVID-19 และกำหนดแผนการเยียวยาในลักษณะทุนประกอบอาชีพ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 246 ครั้ง

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมทั้งคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้เปิดศูนย์บริการสำหรับกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ที่เข้ารับบริการ รายใหม่ เพื่อไม่ให้ไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้ใช้บริการรายเดิม ซึ่งศูนย์บริการดังกล่าว นับเป็นจุดคัดกรองเบื้องต้นลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค
โดยให้บริการด้านปัจจัยสี่ และที่พักกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งการจัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับแผนรองรับด้านสถานที่ในภาวะวิกฤติ กรณีที่สถานที่คัดกรองในการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคไม่เพียงพอต่อการรองรับ มีการจัดสถานที่ เจ้าหน้าที่ และบริการต่าง ๆ เป็นสถานที่รองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-246-8661 และ 02-245-2700 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้านการเยียวยาภายหลังภาวะวิกฤติ แก่กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ที่ได้รับผลกระทบ นั้น กระทรวงฯ ได้กำหนดแผนการเยียวยาพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพและการช่วยเหลือในลักษณะทุนประกอบอาชีพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างช่องทางและโอกาส เพื่อการระดมทรัพยากรการช่วยเหลือจากภาคีเครือข่าย ส่งมอบต่อผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน โดยได้มอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทั่วประเทศ บูรณาการทำงานร่วมกับ อพม. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ