PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

1. มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ จากเดิม 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 (จำนวน 3 เดือน) ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 6.2 ล้านราย วงเงิน 2,955 ล้านบาท

2. ขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วยเป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 สำหรับ ให้กับผู้ใช้ไฟจำนวน 4.1 ล้านราย วงเงิน 6,045 ล้านบาท

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็น วงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วนทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม รวมถึงประชาชนที่ต้อง ทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น PEA จึงกำหนดมาตรการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนจากการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ