สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ยืดระยะเวลาชำระหนี้ ปรับลดดอกเบี้ย ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 10 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 380 ครั้ง

        สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเปิดภาคเรียน โดยผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำที่ได้มาจำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563 โดยการขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์รับจำนำไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ได้แก่ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน และ เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ดำเนินการในสถานธนานุบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ยังคงมีประชาชนที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ยังมีมาตรการการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การจัดจุดล้างมือ ด้วยสบู่ เจล จำนวนสองจุดบริเวณด้านหน้า ก่อนเข้าไปใช้บริการ และจัดให้มีการเว้นระยะห่างของที่นั่งภายในอาคาร

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นรรศนันท์ ปัญญา
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ