จัดหางานจังหวัดลำปาง เผย ผู้ประกันตนที่ว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนผ่านทางเว็บไซท์ ลดแออัด ป้องกัน COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 432 ครั้ง

     นายโอวาท  ทองบ่อมะกรูด จัดหางานจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มมากขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อดังกล่าว

     จึงขอให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน สามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อลดความแออัด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีช่องทางการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ empui.doe.go.th เมื่อขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ตแล้ว ให้ดำเนินการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หรือ สปส.2-01/7 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ยกเว้น ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชี ของผู้ยื่นคำขอส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง หรือยื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.sso.go.th ภายใน 30 วัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง 0 5426 5049 หรือสำนักงานประกันสังคม 0 5426 5018-21

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ