สาเหตุของการเกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) .....

  • ข่าวจาก : สปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 105 ครั้ง

          นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ของทุกปี ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือมักประสบปัญหาหมอกควัน ที่มาจากสถานการณ์ไฟป่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศป่าไม้ เศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม

และการท่องเที่ยว โดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้หน่วยงาน     ในสังกัดร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นอกจากนี้ กรมป่าไม้       ได้ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ได้ใช้กลยุทธ์ 7 ระดับ ได้แก่

          1. การใช้กลไกภาคประชารัฐสนับสนุนการทำงานในระดับจังหวัด

          2. การประเมินสถานการณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โดรน และดาวเทียม

          3. การวางแผนลดจุดความร้อน (Hot Spot) ในช่วง 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 

          4. การจัดทำแผนเผชิญเหตุ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟเข้าระงับเหตุ

          5. การระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือจากนอกพื้นที่มาเสริม เพื่อไม่ให้เหตุไฟป่าลุกลาม

          6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ

          7. การบังคับใช้กฎหมายกับคนที่จุดไฟเผาป่า

          นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังมีแผนดับไฟป่า 3 ระดับ คือ ระดับปกติ ระดับรุนแรง และขั้นวิกฤติ โดยร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนทั้งกำลังพลและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ดังนี้

          แผนที่ 1 คือ แผนการดับไฟป่าตามสถานการณ์ปกติ ซึ่งเป็นไฟป่าเพิ่งเกิด และถูกตรวจพบทันที หรือไฟลุกลามเนื้อที่ไม่เกิน 100 ไร่ กรมป่าไม้จะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ ปภ. อปท. และทหาร พร้อมเครือข่ายชุมชน ร่วมกันปฏิบัติงานดับไฟป่า

          แผนที่ 2 แผนการดับ   ไฟป่าในสถานการณ์รุนแรง คือ ไฟไหม้ลุกลามเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ หรือดับไฟด้วยแผนที่ 1 แต่ไม่สามารถควบคุมได้ในเวลา 3 วัน จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่า  โดยนายอำเภอในพื้นที่คอยบัญชาการ พร้อมพละกำลังเพิ่มเติมจากกระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมสนับสนุนเครื่องจักรกล อากาศยาน รถดับเพลิง เฮลิคอปเตอร์  เข้าเร่งดับไฟทันที

          แผนที่ 3 แผนการดับไฟในสถานการณ์วิกฤติ ซึ่งเป็นแผนดับไฟระดับที่ 2 และไม่สามารถควบคุมไฟได้ ในเวลา 15 วัน จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการดับไฟป่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด           เป็นผู้บัญชาการ และกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือจากทุกหน่วยงาน และมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากโรงพยาบาล ในการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า รวมทั้งภาคธุรกิจและภาคเอกชน ที่จะคอย

สนับสนุนการดับไฟในสถานการณ์ขั้นวิกฤตินี้โดยเร็วที่สุด

          กรมป่าไม้ ได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นอย่างเข้มข้น พร้อมร่วมมือกับ    ทุกภาคส่วน เพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและปัญหาหมอกควัน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรป่าไม้ให้มากที่สุด ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเหตุไฟป่าได้ที่ สายด่วน 1362

………………………

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : สปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ