รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 290 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน พร้อมกำหนดมาตรการในการส่งน้ำ และวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มน้ำปิงตอนบน

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการทุกหน่วยงาน ในการเตรียมรับมือช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งพิจารณามาตรการการใช้น้ำชลประทาน และแนวทางการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน

โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน ในวันนี้ (14 เม.ย.63) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน 52.814 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 19.13% น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 161.238 ล้าน ลบ.ม. หรือ 40.99% โดยได้งดการส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ด้านเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำเก็บกักปัจจุบัน 60.91 ล้าน ลบ.ม. หรือ 23.16 % น้อยกว่าปี 2562 จำนวน 24.856 ล้าน ลบ.ม. หรือ 9.45%

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับต้นฤดูฝน ที่อาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงต้นฤดูเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา สำนักงานชลประทานที่ 1 จึงได้กำหนดมาตรการในการส่งน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน คือ งดการส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไม่อยู่ในแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2563 (พื้นที่นอกเขตโครงการ/พื้นที่ที่ปลูกข้าวนาปรัง) พร้อมขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ใช้น้ำปฏิบัติตามมาตรการและแผนการใช้น้ำชลประทานอย่างเคร่งครัด โดยให้ใช้น้ำในคลองส่งน้ำได้ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 09.00 น. ถึงวันศุกร์ เวลา 18.00 น. และหยุดใช้น้ำในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ ด้านสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถสูบน้ำได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่เกินวันละ 10 ชั่วโมง และให้งดสูบน้ำในวันเสาร์และอาทิตย์ ยกเว้นสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถสูบน้ำได้ตลอดสัปดาห์

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งลุ่มน้ำปิงตอนบน ในกรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำปิงตอนบน (ฝายดอยน้อย-ฝายวังปาน-ปตร.แม่สอย) จะพิจารณาดำเนินการโดยการปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (รอบเวรที่ 15) โดยส่งน้ำเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่ และพิจารณาระบายน้ำจากฝายหนองสลีก เติมให้กับพื้นที่ด้านท้าย ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2563 พื้นที่การเกษตรและการเลี้ยงปลาในกระชังของฝายดอยน้อย มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ให้เปิดระบายน้ำจากฝายดอยน้อย ลงไปช่วยเหลือพื้นที่ของฝายวังปานและ ปตร.แม่สอย ในกรณีที่เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำ ให้ฝายวังปาน เปิดระบายน้ำที่เก็บกักบริเวณด้านหน้าฝาย ระบายน้ำให้กับ ปตร.แม่สอย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำของคลองของฝายวังปาน ทั้งนี้ ขอให้สูบน้ำจากบริเวณหน้าฝายวังปานเข้าสู่คลองส่งน้ำแทน โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้แล้ว จำนวน 2 เครื่อง ปัจจุบันเปิดบานระบายฝายวังปานไปท้ายน้ำทุกวัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ