ครม.มีมติอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-๑๙ ระยะ ๓ วงเงินรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 248 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติมาตรการดูแลและเยียวยาโควิด-๑๙ ระยะ ๓ วงเงินรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท ประกอบด้วย

          ๑. ออก พ.ร.ก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน ๑ ล้านล้านบาท คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือน เม.ย.๖๓ และเริ่มกู้เงินได้ในเดือน พ.ค.๖๓ แบ่งเป็น

        - จัดทำแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ วงเงิน ๖ แสนล้านบาท ได้แก่ เยียวยาประชาชน ๖ เดือน, เยียวยาเกษตรกร และดูแลด้านสาธารณสุข

        - แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน ๔ แสนล้านบาท โดยครอบคลุมโครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน และสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่

          ๒. ออก พ.ร.ก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยออกซอฟท์โลนเพื่อดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะ คือ SMEs วงเงิน ๕ แสนล้านบาท

        - เป็นสินเชื่อใหม่ ๕ แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ๒% สำหรับ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท

        - ธนาคารพาณิชย์ พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ๖ เดือน ให้ SMEs   ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

         ๓. ออก พ.ร.ก.ดูแลเสถียรภาพภาคการเงิน วงเงิน ๔ แสนล้านบาท    ด้วยการตั้งกองทุนรวมและให้ ธปท.ซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนดังกล่าว

         ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติร่าง พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณประจำปี ๖๓ เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบ โดยเป็นการเติมงบประมาณกลางให้มากยิ่งขึ้น และมาเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณกลางซึ่งปัจจุบันมีอยู่ ๓,๐๐๐ พันล้านบาท ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีและให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอีกครั้ง และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณต้นเดือนมิถุนายน

         ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ จาก ๕๐ หน่วยต่อเดือนเป็น ๙๐ หน่วยต่อเดือน และขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน ๕ แอมป์ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือนของแต่ละรอบบิล สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่มีเบี้ยปรับ

          ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติงบกลาง ๘๐๑ ล้านบาท จัดซื้อหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกจังหวัด ระยะเวลาดำเนินการเดือนเมษายน -ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการดำเนินการประกอบด้วย การจัดซื้อหน้ากากอนามัย กระทรวงพาณิชย์จัดซื้อโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตตามกำลังผลิตที่มีอย่างเหมาะสม การกระจายหน้ากากอนามัย ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้จัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานผู้ผลิตไปให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อกระจายต่อไปยังประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตามความเหมาะสม ระยะเวลาดำเนินการเดือนเมษายน-ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันนี้กำลังการผลิตหน้ากากอนามัยอยู่ที่ ๒ ล้าน ๓ แสนชิ้นต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็น ๒ ล้าน ๘ แสนชิ้นต่อวันในเดือนพฤษภาคมนี้

         ที่ประชุม ครม.มีมติรับทราบการปรับวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ