เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ แจกจ่ายให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ป้องกันโรคระบาดโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 337 ครั้ง

           (16 เม.ย. 2563) นายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ได้จัดทำโครงการพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สะเรียงขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

            เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยและด้านสังคมที่ดีขึ้น  รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้อง ลดภาวการณ์เกิดโรค สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข  โดยมีการลงพื้นที่แจกจ่ายเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 9 ชุมชน ในเขตตำบลแม่สะเรียง และตำบลบ้านกาศ  พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ความเข้าใจเน้นย้ำทุกครัวเรือนต้องร่วมมือในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ