การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 384 ครั้ง

การยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นางโสรดา  เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งว่า ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการตเงิน พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ จึงขอแจ้งให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านระบบ DBD e-Filing ที่ www.dbd.go.th โทรสายด่วน 1570 โดยสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://efiling.dbd.go.th ทั้งนี้มอบหมายนางสาวพนิดา  วิไลวงศ์ และนางสาวสุวิมล  ทรัพย์สิริไพบูลย์ โทร 0 2547 4385 อีเมล fns.dbd@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ โทร. 0 2547 4385 โทรสาร 0 2547 4372

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ