กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มอีก 5 ประเทศ เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 458 ครั้ง

กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซียและพม่า ต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน   ในสถานที่ที่รัฐกำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

          นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมระบบ Web Conference ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 9 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามกล่องภารกิจต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด19 เป็นการระบาดใหญ่ ในส่วนของประเทศไทยได้ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 และต่อมาได้ประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด19 ประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า ) เกาหลี อิตาลีและอิหร่าน อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด19 ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของ     โรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักร และเพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มเติมอีก 5 ประเทศ ดังนี้ มาเลเซีย กัมพูชา ลาว อินโดนีเซียและพม่า ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควร จะมีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขขอย้ำว่าผู้เดินทางทุกคนที่เดินทางมาจาก 9 ประเทศ ซึ่งเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน  ในสถานที่ที่รัฐกำหนดโดยไม่มีข้อยกเว้น และให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ