จังหวัดลำพูน ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม

  • ข่าวจาก : สปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 399 ครั้ง

วันนี้ (27 เมษายน 2563) ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ” ให้แก่ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม

นายวันชัย ตามเพิ่ม ป้องกันจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้จัดสร้างเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ขึ้น เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ       และสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ความว่า ตามประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถือว่าผู้ได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และกิจการกองอาสารักษาดินแดน สมควรได้รับการยกย่อง และเชิดชูเกียรติ โดยเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" มีแบบและความหมายดังนี้ อักษร ภ.ป.ร. หมายถึง พระปรมาภิไธยย่อ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร อันเป็นมหามงคลยิ่ง สมเด็จพระนเรศวรทรงช้างและพระแสงของ้าวไขว้ หมายถึง สัญลักษณ์กองอาสารักษาดินแดนและการเป็นชาตินักรบของบรรพบุรุษไทย มาแต่โบราณ ซึ่งเป็นความเด็ดเดี่ยว เข้มแข็งและกล้าหาญ ต่อสู้เพื่อรักษา ดินแดน "แผ่นดินไทย" มาโดยตลอด ซ่อชัยพฤกษ์ หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง แพรสีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาดินแดนยิ่งชีพ หมายถึง คติพจน์เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่จักต้องรักษาดินแดน "แผ่นดินไทย" ยิ่งกว่าชีวิตของตน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ และจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : สุพิน จินดาหลวง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : สปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ