พช.ฝาง ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Quick Win) 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 240 ครั้ง

นางสาวปุญญิสา คำนาค พัฒนาการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบปลูกผักสวนครัว เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Quick Win) 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บ้านของนายจักรพงษ์ ยาใจ บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สูน ซึ่งได้จัดทำแปลงปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้  เป็นต้นแบบให้กับครัวเรือนอื่นๆ ในพื้นที่ข้างเคียง 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Diseasa 2019 (COVID-19)) ส่งผลกระทบเศรษฐกิจของประเทศต้องชะลอตัว ประกอบกับภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กรมการพัฒนาชุมชนจึงส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองให้กับประชาชนในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหรือโรคระบาด โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 เสวียน” มุ่งสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดหมอกควัน ในพื้นที่มีเป้าหมายครอบคลุมทุกครัวเรือน นับตั้งวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ