จังหวัดลำพูน ประกาศแนวทางการปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2563
  • อ่าน : 383 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ประกาศแนวทางการปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด 19 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ลงนามในประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการบริจาคสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ว่า กรณีผู้บริจาคสิ่งของประสงค์ที่จะมอบสิ่งของให้ส่วนราชการดำเนินการแจกให้กับประชาชน สามารถติดต่อได้ที่จังหวัดลำพูน หรือ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ดำเนินการแจกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป

กรณีผู้บริจาคสิ่งของประสงค์ที่จะดำเนินการแจกจ่ายด้วยตนเอง ให้กำหนดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นกาลเฉพาะ โดยจะต้องแจ้งให้อำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ พร้อมทั้งทำการจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม กำหนดช่องทางเข้าออก กำหนดเส้นทางเดินไม่ให้สวนทางกัน จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มารับสิ่งของ จัดสถานที่พักคอยให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร ทำสัญลักษณ์จุดยืนรับบริจาค และให้ผู้รับสิ่งของสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กรณีการบริจาคสิ่งของในลักษณะเดินแจกหรือใช้ยานพาหนะตระเวนไปตามที่พักอาศัยหรือตามสถานที่ต่างๆ ผู้ทำหน้าที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่ได้รับแจ้งความประสงค์ในการบริจาคสิ่งของ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้การบริจาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ให้เกิดความแออัด พร้อมทั้งรายงานผลเป็นประจำทุกวัน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ