รัฐบาลจัดโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/2563

  • ข่าวจาก : สปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 674 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 2562/2563 เพิ่มเติมอีก 458.974 ล้านบาท หลังจากวงเงินเดิมที่เคยอนุมัติไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากราคาอ้างอิงต่ำกว่าราคารับประกันรายได้ โดยมีสาเหตุมาจากภัยแล้ง และเกษตรกรไม่สามารถส่งออกมันสำปะหลังไปประเทศจีนในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด–19 ได้

ซึ่งเดิมโครงการประกันรายได้มันสำปะหลังปี 2562/2563 ได้รับการอนุมัติวงเงินไปแล้ว 9,671.583 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์ได้จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรไปแล้ว 5 ครั้ง (งวดที่ 1-5) รวมเป็นเงิน 4,764.516 ล้านบาท จากการประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 6-12 ต้องใช้วงเงินประมาณ 5,126.053 ล้านบาท ทำให้วงเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่เพียงพอ จึงต้องขออนุมัติเพิ่มจากที่ประชุม ครม. ดังกล่าว และ ครม. ได้กำชับให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณากำหนดมาตรการบริหารจัดการการระบายมันสำปะหลังให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม  สร้างกลไกการตรวจสอบที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้รับจากโครงการ รวมถึงการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนวางแผนการปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งในระยะยาวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : สปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ