จังหวัดน่าน ให้ส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4)

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 225 ครั้ง

      นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 เมษายน 2563เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้บัญซการมณฑลทหารบกที่38 ผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัตน่าน ปลัดจังหวัดน่าน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน

      โดยมีรายละเอียดหนังสือระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 กำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดให้ประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ ไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำการ หรือการผ่อนคลายใดๆ ถือว่าเป็นประกาศหรือคำสั่งตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

     จังหวัดน่าน จึงให้ส่วนราชการทุกส่วน หน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว รวมถึงประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ของจังหวัดน่าน ที่ได้ประกาศให้มีผลบังคับต่อไป จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น พร้อมนี้ จังหวัดน่านได้สรุปประกาศและคำสั่งจังหวัดน่าน ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดน่าน สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบและถือปฏิบัติด้วย ก่อนหน้านี้จังหวัดน่านได้มีหนังสือ ประกาศ และคำสั่งจังหวัดน่าน ที่เกี่ยวข้องกับการมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 รวม 21 ฉบับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ