จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่อนปรนให้ร้านค้าสามารถจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด แต่ห้ามบริโภคภายในร้าน และคงข้อห้ามมั่วสุมเกิน 5 คน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 305 ครั้ง

เพื่อเป็นการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องการขยายกำหนดเวลาปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ร้านค้า หรือร้านค้าซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดภายในร้าน โดยให้เจ้าของกิจการ หรือผู้จัดการสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความสะอาดของสถานที่ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจและให้คำแนะนำ หรือตักเตือนห้ามปรามได้ตลอดเวลา หากพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือเป็นอันตรายต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการเฉพาะราย
ทั้งนี้ ยังคงห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆเกินกว่า 5 คน ที่มิใช่กิจวัตรในครอบครัวปกติในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย
หากฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือฝ่าฝืนคำสั่งข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ