เตรียมขึ้นทะเบียน GI “ไก่แม่ฮ่องสอน” ไก่พื้นเมืองที่ปรับปรุงพันธุ์มากว่า 13 ปี โดยความร่วมมือจากปศุสัตว์แม่ลาน้อย และ มรภ.เชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 284 ครั้ง

        นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ร่วมกับ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว และทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ทำการสำรวจข้อมูลจากตัวแทนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่แม่ฮ่องสอน จำนวน 5 ราย ณ บ้านท่าผาปุ้ม บ้านทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแบบสอบถามข้อมูลชุดพื้นฐานเป้าหมายโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ปีพุทธศักราช 2560-2579 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขึ้นทะเบียน Geagraphi Indications (GI) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า GI ไก่แม่ฮ่องสอน

         “ไก่แม่ฮ่องสอน” เป็นไก่พื้นเมืองที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงแนะให้ราษฎรเลี้ยง เมื่อครั้งเสด็จฯเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงเป็นห่วงราษฎรจะมีแหล่งอาหารประเภทโปรตีนไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายช่วยลดการเผาป่า เพราะจะทำให้ชาวบ้านใช้เวลาว่างมาเลี้ยงไก่มากกว่าการเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย และในปี 2544 กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติ เริ่มคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ